Realizacja zlecenia

Pobór cieczy do badania

Każda dostarczona do Laboratorium próbka mleka zostanie wykonana najszybciej jak to możliwe zgodnie ze zleceniem, a wynik tego badania będzie dostarczony zleceniodawcy w uzgodniony z nim sposób (telefonicznie, e-mailem, w formie papierowej osobiście lub pocztą).

Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe pobranie, transport  i przechowywanie próbek mleka do momentu dostarczenia ich do Laboratorium.

 • Próbki mleka należy dostarczyć w sterylnych, szczelnych, nieuszkodzonych pojemnikach zabezpieczonych przed wtórnym zanieczyszczeniem oznaczonych w sposób umożliwiający identyfikację próbek.
 • Zaleca się, aby pojemnik był napełniony mlekiem do ¾ pojemności.
 • Próbka mleka nie może wykazywać żadnych zmian o charakterze wizualnym czy zapachowym.
 • Przed pobraniem próbki mleka zbiorczego niezbędne jest dokładne wymieszanie mechaniczne mleka przez co najmniej 5 min.
 • Do określenia liczby komórek somatycznych od pojedynczej krowy należy pobrać próbkę z całości wydojonego mleka od tej krowy.
 • Próbki schłodzić natychmiast po pobraniu i przechowywać w temperaturze do 5oC.
 • Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w czasie jak najkrótszym od ich pobrania – najlepiej do 24h.
 • Zaleca się stosowanie toreb termicznych lub innych opakowań zapewniających utrzymanie właściwej temperatury.
 • Próbki wody należy pobierać wg podanej instrukcji do butelek zakupionych w laboratorium.
 • Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 7 godzin od momentu pobrania, maksymalnie do godz. 11 po wcześniejszym uzgodnieniu ( tel. 514 853 357, 85 66 44 504 )
 • W obszarze regulowanym prawnie wymagane jest pobieranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nieprawidłowe pobranie próby oraz nie zachowanie zalecanych warunków transportu  może być powodem uzyskiwania fałszywych wyników badań.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili dostarczenia jej do Laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport dostarczonych próbek oraz wpływ niewłaściwego pobrania próbek na wyniki badań.

Laboratorium posiada właściwe środki (m.in. kompetentny personel, infrastrukturę i wyposażenie) do realizacji zlecenia.

Niepewność podawana jest, gdy wymaga tego Klient, niepewność pomiaru jest istotna dla ważności lub zastosowania wyników badań, wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.

Laboratorium umożliwia Klientowi uczestniczenie w charakterze świadka w badaniach jego próbki.

Laboratorium zapewnia bezstronność i poufność zgodnie  z „Polityką Bezstronności i Poufności”.

Klient ma prawo złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia (instrukcja dostępna w Laboratorium).

Zleceniodawca  zobowiązuje się do zapłaty należności za badania gotówką lub kartą w dniu zlecenia badania  lub  po otrzymanie faktury na konto PMBS w Zabłudowie 57 8099 0004 0001 5218 2000 0010 wg cennika obowiązującego w laboratorium.

Zleceniodawca zlecając badanie akceptuje wykonanie badań metodami oferowanymi przez Laboratorium oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia zgodnie z treścią klauzuli ( RODO ).